پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کل درآمد شش ماهه نخست شهرداری ایلام در سال 1393 به شرح ذیل می باشد: 

V5.2.1.0